06.04.11

Minu kodukoha veekogu

Käesoleva aasta alguses kutsus Keskkonnaamet kõigi maakondade üldhariduskoolide õpetajaid ja 8.-12. klasside õpilasi osalema uurimusliku õppe projektis "Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused". Osavõtusoovi pidi põhjendama motivatsioonikirjas ning veebruaris saime teada, et meie kool osutus Valgamaal üheks väljavalituks.

Täna toimus Tartus Londoni hotellis projekti avaseminar, millest võtsid osa Merit Sillaots (6. kl), Elen Liigus (7. kl), Reelika Viitak (8. kl), loodusainete õpetaja Evelyn Tamm ja emakeeleõpetaja Kaidi Kuškis. Seminar algas kahe väga huvitava loenguga: Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja Mare Kõiva rääkis veekogust kui kultuuri kandjast ning zooloogiamuuseumi peavarahoidja Jaan Luig selgitas veekogu kui ökosüsteemi olemust. Seejärel tutvustati tööjuhendeid ja jagati õppevahendeid.

Projekti eesmärk on uurida koolilähedase veekogu seisundit ning veekogu rolli inimasustuse kujunemisel ja kultuuripärandis. Taotletakse õpilase kujunemist keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda, väärtustab jätkusuutlikkust, mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana.

Meie kool hakkab uurima Õhne jõge. Vaatlused ja uuringud, mis hõlmavad jõe seisundit, tema taimestikku ja loomastikku (eriti veeselgrootuid), toimuvad käesoleval aastal aprillist novembrini. Vaatlustulemused sisestatakse internetipõhisesse andmebaasi ning tulemuste alusel tehakse kokkuvõtted, mis avaldatakse projekti kogumikus. Projekt lõpeb konverentsiga 2012. aasta aprillis.

Kommentaare ei ole: